Privacybeleid  |  Gebruiksvoorwaarden  |  Handelsmerken |  GDPR Readiness (AVG)

Op uw gebruik van deze website zijn bepaalde voorwaarden en bepalingen van toepassing. Op uw gebruik van deze website (de "site") zijn de onderstaande voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden") en het privacybeleid ("Privacybeleid") van toepassing.

Acceptatie van de voorwaarden: Door de Site te openen en te gebruiken of door tijdens uw registratie voor een gebruikersaccount op de website op "Ik accepteer" te klikken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en het hierin genoemde Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u zich eraan gebonden weet. U bent niet gemachtigd om deze Site te gebruiken wanneer u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid niet accepteert. We kunnen op elk moment de vernoemde bepalingen wijzigen. Deze wijzigingen zijn met ingang van publicatie op de Site van kracht. Wanneer u de Site blijft gebruiken nadat enige wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden is doorgevoerd, wordt dit gezien als uw instemming met deze gewijzigde voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden: Voor sommige delen van de Site kunnen aanvullende regels, richtlijnen of voorwaarden gepubliceerd zijn. Wanneer er sprake is van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de regels, richtlijnen of voorwaarden die zijn gepubliceerd voor een bepaald deel van de Site, zullen de laatste prevaleren met betrekking tot uw gebruik van het betreffende deel van de Site.

Aanbieders van diensten: Bepaalde diensten op deze Site worden u aangeboden in samenwerking met aanbieders, zakenpartners en andere partijen (gezamenlijk de "Aanbieders van diensten" genoemd).

Inhoud van de Site: Deze Site bevat materialen, zoals software, tekst, afbeeldingen, foto's, video's, audio en andere materialen (gezamenlijk de "Inhoud" genoemd). De Inhoud kan eigendom van ons zijn of kan worden aangeboden op grond van een overeenkomst die we hebben met anderen, inclusief andere gebruikers van de Site, onze Aanbieders van diensten en hun partners, sponsors of gelieerde partijen. De Inhoud is op grond van wetgeving in de VS en in andere landen beschermd door auteursrecht en mag niet op enige wijze gewijzigd of aangepast worden. Onbevoegd gebruik van de Inhoud kan een schending van auteursrecht- of merkrechtwetgeving of andere wetgeving betekenen. U hebt geen rechten in of ten aanzien van de Inhoud en mag de Inhoud niet gebruiken op een andere wijze dan specifiek in deze Gebruiksvoorwaarden uiteen wordt gezet. Geen ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons of van de eigenaar van de Inhoud. Wanneer u enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw recht op toegang en/of gebruik van de Inhoud en de Site automatisch beëindigd.

Gebruikersinhoud: De Site kan u nu of in de toekomst toestaan om Inhoud in te dienen voor gebruikers van de Site ("Gebruikersinhoud"). Ook kan de Site het hosten, delen en/of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud toestaan. U begrijpt dat wij en onze Aanbieders van diensten, ongeacht of dergelijke Gebruikersinhoud al dan niet wordt gepubliceerd, geen enkele garantie doen ten aanzien van vertrouwelijkheid met betrekking tot enige door u ingediende inhoud. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud die u indient en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud door ons of door onze Aanbieders van diensten. Wij en onze Aanbieders van diensten behouden ons voorts ook het recht voor te besluiten of Gebruikersinhoud al dan niet gepast is en voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden ten aanzien van inbreuk op auteursrechten en schendingen van intellectuele eigendomswetgeving, alsook andere schendingen, zoals, maar niet uitsluitend, pornografie, obscene of lasterlijke materialen of materialen van een overmatige lengte. Wij of onze Aanbieders van diensten kunnen dergelijke Gebruikersinhoud verwijderen en/of uw toegang tot mogelijkheden om dergelijke materialen die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te uploaden, op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen goeddunken te beëindigen.

Links naar Externe websites: De Site kan links naar websites van derden bevatten ("Externe sites"). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een bekrachtiging onzerzijds van de inhoud van dergelijke Externe sites. De inhoud van dergelijke Externe sites wordt ontwikkeld en aangeboden door anderen. U dient contact op te nemen met de websitebeheerder of webmaster van deze Externe sites wanneer u klachten hebt over dergelijke links of over enige inhoud die op dergelijke Externe sites aanwezig is. Bovendien kunnen bepaalde delen van de Site links naar Externe sites bevatten die gepubliceerd, opgeslagen of getoond worden voor de gebruikers van de Site. Wij en onze Aanbieders van diensten kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Houd er rekening mee dat voor elk gebruik van de YouTube API-services in verband met een Kronos-applicatie, de dienstenvoorwaarden en het beleid op persoonlijke gegevens van Google van toepassing zijn en dit gebruik zullen beheersen.

Toegestaan gebruik: De Site is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt in relatie tot enige commerciële inspanningen, met uitzondering van die inspanningen die specifiek door ons of door onze Aanbieders van diensten zijn goedgekeurd. De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden: (i) het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers middels elektronische of andere middelen met als doel het versturen van ongewenste e-mails of andere communicatieberichten, (ii) enig gebruik van de Site dat, naar het uitsluitend oordeel van ons of van onze Aanbieder van diensten, leidt tot achteruitgang van de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Site of van enige onderliggende hardware of software daarvan, en (iii) enig gebruik van de Site dat onwettig of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is.

U mag deze Site niet openen of gebruiken op een wijze die kan leiden tot beschadiging, uitschakeling, overbelasting of aantasting van enige accounts, computersystemen of netwerken van Kronos. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot enige delen van de Site of tot enige accounts, computersystemen of netwerken van Kronos. U mag geen robot, spider, scraper of andere automatische middelen gebruiken om toegang tot de Site of tot accounts, computersystemen of netwerken van Kronos te verkrijgen.

U mag de Site of de Inhoud die op de Site wordt aangeboden niet openen, downloaden, gebruiken of exporteren op een wijze die in strijd is met Amerikaanse wet- en regelgeving op het gebied van export of op een wijze die in strijd is met enige andere toepasselijke wet- of regelgeving.

Lidmaatschap van de Site kan op enig moment naar het uitsluitend goeddunken van ons of van onze Aanbieders van diensten worden beëindigd.

Wachtwoordbescherming: Toegang tot en gebruik van met wachtwoord beschermde delen van de Site is uitsluitend voorbehouden aan bevoegde gebruikers. U mag uw wachtwoord(en), accountgegevens of toegang tot de Site niet delen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) en accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord(en) of account(s) of als gevolg van uw toegang tot de Site. U stemt in dat u Kronos onmiddellijk op de hoogte stelt van elke vorm van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord(en) of account(s).

Kinderen: Door deze Site te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat u 13 jaar of ouder bent. Uw account kan zonder waarschuwing beëindigd worden wanneer we van mening zijn dat u jonger bent dan 13 jaar.

Auteursrecht: Wanneer u eigenaar bent van een auteursrecht of een eigenaar van een auteursrecht vertegenwoordigt en van mening bent dat enige Gebruikersinhoud of andere Inhoud schending maakt op uw auteursrechten, kunt u, op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), een melding indienen door onze Auteursrechtmedewerker schriftelijk van de volgende informatie te voorzien (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer informatie):

(i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermoedelijk geschonden is;

(ii) Identificatie van het werk waarop auteursrechten van toepassing zijn en waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere werken waarop auteursrecht van toepassing is op één website in één melding wordt genoemd, een representatieve lijst van deze werken op de bewuste site;

(iii) Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt of onderhevig is aan inbreuk en dat verwijderd moet worden of waartoe toegang onmogelijk gemaakt moet worden en informatie die redelijkerwijs toereikend is om de aanbieder van de dienst in staat te stellen om het materiaal te vinden;

(iv) Informatie die redelijkerwijs toereikend is om de Aanbieder van diensten in staat te stellen om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

(v) Een verklaring waarin u stelt dat u gelooft dat het gebruik van het betreffende materiaal gebruikt wordt op een wijze waartoe geen wettelijke toestemming of toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of zijn vertegenwoordiger is verkregen; en

(vi) Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermoedelijk wordt geschonden.

Onze speciale Auteursrechtmedewerker aan wie de meldingen van beweerde schending en andere meldingen met betrekking tot Gebruikersinhoud en/of schending van deze Gebruiksvoorwaarden (bijv. schendingen van strafrecht) gericht dienen te worden, is: General Counsel, Kronos Incorporated, 900 Chelmsford Street, Lowell, MA 01851. Voor de duidelijkheid: uitsluitend kennisgevingen met betrekking tot DMCA en met betrekking tot klachten inzake Gebruikersinhoud of schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden dienen aan de Auteursrechtmedewerker gericht te worden; alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie-uitingen dienen gericht te worden aan onze standaard contactpersonen voor ondersteuning, zoals vermeld op de Site.

Schadeloosstelling:

U stemt ermee in dat u ons en onze Aanbieders van diensten verdedigt, schadeloos stelt en schadeloos houdt van en tegen enige claims, acties of verzoeken, inclusief, maar niet uitsluitend, redelijke kosten voor juridische en financiële zaken, voortkomend uit of resulterend van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of het uploaden van, verkrijgen van toegang tot of gebruiken of misbruiken van de Inhoud, Gebruikersinhoud of de Site. Wij of onze Aanbieders van diensten zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke claim of dagvaarding of van een dergelijk proces en zullen u, op uw eigen kosten, assisteren bij het verdedigen van een dergelijke claim of dagvaarding of van een dergelijk proces. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en beheersing te aanvaarden van enige kwestie die, op grond van dit gedeelte, onderhevig is aan schadeloosstelling. In dat geval stemt u ermee in om te helpen bij alle redelijke verzoeken ter ondersteuning van onze verdediging in de kwestie.

Verwerping van garantie en beperking van aansprakelijkheid:

WIJ, ONZE GELIEERDE PARTIJEN, ONZE AANBIEDERS VAN DIENSTEN EN ONZE RESPECTIEVELIJKE BEAMBTEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS GEVEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE INHOUD (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD) INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDLOOSHEID ERVAN. WIJ NOCH ONZE AANBIEDER VAN DIENSTEN ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE AAN DE GEBRUIKER WORDT VERSTREKT OF VOOR FOUTEN, VERGISSINGEN OF OMMISSIES DAARIN OF VOOR ENIGE VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN DE GEGEVENS- OF INFORMATIESTROOM, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN. U ERKENT DAT U DE SITE EN DE INHOUD ERVAN (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD) OP UW EIGEN RISICO GEBRUIKT. WIJ NOCH ONZE AANBIEDERS VAN DIENSTEN GARANDEREN DAT DE SITE ZONDER FOUTEN ZAL WERKEN OF DAT DEZE SITE, DE SERVER OF DE INHOUD (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD) GEEN COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE VERVUILINGEN OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES BEVAT. WANNEER UW GEBRUIK VAN DE SITE OF INHOUD (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD) RESULTEERT IN EEN NOODZAAK VOOR ONDERHOUD OF VOOR HET VERVANGEN VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, ZULLEN WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DEZE KOSTEN. DE SITE EN INHOUD (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD) WORDEN GEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN ENIGE AARD. HIERBIJ WIJZEN WIJ EN ONZE AANBIEDER VAN DIENSTEN ALLE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, DE GARANTIE OP TITEL, VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. WIJ OF ONZE AANBIEDERS VAN DIENSTEN ZULLEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD OOK (INCLUSIEF, NIET UITSLUITEND, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, GEDORVEN INKOMSTEN OF SCHADE VOORTKOMEND UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE EN DE INHOUD (INCLUSIEF DE GEBRUIKERSINHOUD), ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS WANNEER WE OP DE HOOGTE GESTELD ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

Sommige staten staan uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schades of gevolgschades niet toe. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen kunnen derhalve niet op u van toepassing zijn. IN DEZE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS EN VAN ONZE AANBIEDERS VAN DIENSTEN BEPERKT TOT DE GROOTST MOGELIJKE, WETTELIJK TOEGESTANE, MATE.

Algemeen:

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die op grond hiervan worden verstrekt, kunnen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons en onze Aanbieders van diensten zonder restricties worden toegewezen. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de interne, zelfstandige wetten van het Gemenebest van Massachusetts, zonder aanzien van conflicten in wettelijke bepalingen. U stemt uitdrukkelijk in met behandeling in het uitsluitende persoonlijke rechtsgebied van de statelijke en federale gerechtshoven in de stad Boston in het Gemenebest Massachusetts.

Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door enige rechtbank met bevoegde jurisdictie ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Het nalaten van ons of onze Aanbieders van diensten om te handelen overeenkomstig enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden dient niet te worden beschouwd als een verwerping van de bewuste bepaling of van enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden. Er zal geen verwerping tegen ons of onze Aanbieders van diensten van kracht zijn tenzij deze schriftelijk wordt ingediend. Geen van deze verwerpingen zal worden opgevat als verwerping in enige andere of volgende instantie.

Tenzij uitdrukkelijk tussen u en ons overeengekomen, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en overstijgen deze Gebruiksvoorwaarden alle vorige of gelijktijdige overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp, hetzij schriftelijk of mondeling overeengekomen, tussen de partijen. De subkopjes worden uitsluitend voor het gemak genoemd en hebben geen juridische betekenis. Deze Gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan het nut van onze opvolgers, toegewezenen, licentiehouders en sublicentiehouders.